V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
LinkedIn
gaolycn
V2EX  ›  V2EX

V 站金币样式飞了,你们的没问题?

 •  
 •   gaolycn · 2016-07-25 16:04:49 +08:00 · 2783 次点击
  这是一个创建于 2254 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  v2ex.png

  Ubuntu Chrome 52.0.2743.82 (64-bit)

  第 1 条附言  ·  2016-07-27 12:29:50 +08:00
  @livid

  应该是兼容问题,如下可破

  a.balance_area:link, a.balance_area:visited, .balance_area {
  white-space: nowrap;
  }
  4 条回复    2016-08-22 19:41:19 +08:00
  fengxing
      1
  fengxing  
     2016-07-25 16:41:52 +08:00
  没有
  isCyan
      2
  isCyan  
     2016-07-30 00:39:56 +08:00 via Android
  Android 5.1 原生 Chrome 最新,飞了
  viko16
      3
  viko16  
     2016-08-22 13:43:22 +08:00
  Android 6.0 , Chrome 52 ,至今还是飞的
  gaolycn
      4
  gaolycn  
  OP
     2016-08-22 19:41:19 +08:00 via Android
  出问题快一个月了,吃瓜群众和 @Livid 好像都没在意这个。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2910 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 64ms · UTC 13:45 · PVG 21:45 · LAX 06:45 · JFK 09:45
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.