V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jiangplus
V2EX  ›  程序员

国内有没有研究编译器和编译原理的社区

 •  
 •   jiangplus · 2013-08-02 11:43:01 +08:00 · 4453 次点击
  这是一个创建于 3299 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  哪怕QQ群都行啊
  13 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  linzhi
      1
  linzhi  
     2013-08-02 12:03:19 +08:00
  ChinaUnix有这个板块
  banxi1988
      2
  banxi1988  
     2013-08-02 13:16:25 +08:00
  有什么问题,你可以去知乎上,找大神 王垠 http://www.yinwang.org/
  welsmann
      3
  welsmann  
     2013-08-02 23:06:26 +08:00
  看雪算不算....
  gladiator
      4
  gladiator  
     2013-08-03 13:58:58 +08:00
  hellogcc
  luikore
      5
  luikore  
     2013-08-03 14:25:52 +08:00
  以前朋友建的一个高级语言虚拟机群组
  hllvm.group.iteye.com

  国外看 lambda-the-ultimate.org
  lsmgeb89
      6
  lsmgeb89  
     2013-08-03 14:38:04 +08:00
  2楼正解
  jiangplus
      7
  jiangplus  
  OP
     2013-08-03 22:18:56 +08:00
  @banxi1988
  @lsmgeb89

  王垠言论太主观了,而且想多看些关于实现的,譬如GC,LLVM,JIT,CPU体系架构……
  miaoever
      8
  miaoever  
     2013-08-03 22:50:44 +08:00
  seeker
      9
  seeker  
     2013-08-03 22:50:46 +08:00
  要不楼主建一个
  jiangplus
      10
  jiangplus  
  OP
     2013-08-03 23:05:10 +08:00
  @seeker 说得好,不过本人系战五渣,实力还不够啊

  @linzhi
  @banxi1988
  @welsmann
  @gladiator
  @luikore
  @lsmgeb89
  @miaoever
  @seeker

  建了个QQ群,不嫌弃的话来聊聊
  jiangplus
      11
  jiangplus  
  OP
     2013-08-03 23:06:03 +08:00
  idcspy
      12
  idcspy  
     2013-08-05 15:11:47 +08:00
  我知道一个不错滴博客:灵犀志趣,细品有趣的编程、性能优化、存储、编译和虚拟机。http://www.lingcc.com/
  bengol
      13
  bengol  
     2013-08-05 15:48:02 +08:00
  一个JIT就让我深深滴跪了,lz的精力真好,加油↖(^ω^)↗
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4625 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:58 · PVG 10:58 · LAX 19:58 · JFK 22:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.