page4aq 最近的时间轴更新
page4aq

page4aq

V2EX 第 457786 号会员,加入于 2019-12-06 15:00:30 +08:00
page4aq 最近回复了
和 (), {} 没关系。

int a, n, p, q;
task1(int a, int n) :a(a), n(a), p{ n }, q(n)

构造函数参数和类成员变量重名。一般不会这么定义。
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3158 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 04:57 · PVG 12:57 · LAX 20:57 · JFK 23:57
♥ Do have faith in what you're doing.