V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
x10ng
V2EX  ›  问与答

页游,mmorpg 一类的游戏服务器后台一般架构是什么?请推荐需要学哪些技术

 •  
 •   x10ng · 2014-07-24 08:29:23 +08:00 · 5016 次点击
  这是一个创建于 2647 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要去做相关的服务器后台开发,但是之前没做过,熟悉python, c/c++, 求指点!
  7 条回复    2014-07-24 13:39:11 +08:00
  canesten
      1
  canesten   2014-07-24 08:49:14 +08:00 via Android   ❤️ 1
  用啥都有
  你熟悉的有
  firefly,boost,skynet
  erlang,Java,node JS也不少
  xiaowangge
      2
  xiaowangge   2014-07-24 08:51:22 +08:00 via Android   ❤️ 1
  一般来说,到公司后会有现成的游戏引擎。

  一般都是实现业务逻辑。

  见过的游戏后端架构 C和 Python、Erlang、Java。存储一般来说会使用MySQL、Memcached。
  weiweiwitch
      3
  weiweiwitch   2014-07-24 08:57:34 +08:00   ❤️ 1
  http://www.cppblog.com/johndragon/archive/2008/04/10/46768.html
  这里面介绍的是一种比较经典的MMORPG的架构。
  一般游戏的架构涉及两种,类似web的,高并发但低响应低交互;以及ARPG那类,对响应要求很高但在线人数上去后会做一定程度的隔离。
  lyragosa
      4
  lyragosa   2014-07-24 09:40:29 +08:00
  纯php页游制作者表示帮不上楼主了。
  WildCat
      5
  WildCat   2014-07-24 09:41:33 +08:00 via iPhone
  Pomelo!
  assassinpig
      6
  assassinpig   2014-07-24 10:24:11 +08:00
  架构每个公司都不太一样,但很多又都差不多的意思
  x10ng
      7
  x10ng   2014-07-24 13:39:11 +08:00
  谢谢各位!
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2949 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 04:22 · PVG 12:22 · LAX 21:22 · JFK 00:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.