V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
isCyan
V2EX  ›  V2EX

今天让我以最简单明了的方式教你如何在 V2EX 贴图片,毕竟总是有新人不会

 •  8
   
 •   isCyan · 2017-01-07 12:26:07 +08:00 · 35281 次点击
  这是一个创建于 1720 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天教你如何在 V2EX 贴图片

  第 1 条附言  ·  2017-01-07 12:58:14 +08:00

  编辑主题及创建附言时与新建记事时一样。

  第 2 条附言  ·  2017-01-07 13:47:30 +08:00

  新版

  新版

  第 3 条附言  ·  2017-01-07 18:24:29 +08:00

  最新版在这里!

  最新版在这里!

  最新版在这里!

  最新版

  第 4 条附言  ·  2017-01-07 18:33:20 +08:00

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版在这里!

  最最最最新版

  468 条回复    2021-08-31 16:36:05 +08:00
  1  2  3  4  5  
  ColoThor
      401
  ColoThor   2019-08-30 16:37:17 +08:00
  ![ 发现网页右边有最近按钮 ]( https://tccos.myworld.fun/tmp/%E6%8D%95%E8%8E%B7.PNG )
  ColoThor
      402
  ColoThor   2019-08-30 16:38:11 +08:00
  ![ 发现 t 右边有最近按钮 ]( https://tccos.myworld.fun/tmp/%E6%8D%95%E8%8E%B7.PNG )
  ColoThor
      403
  ColoThor   2019-08-30 16:48:46 +08:00
  ColoThor
      404
  ColoThor   2019-08-30 16:50:05 +08:00
  y277an
      405
  y277an   2019-09-03 11:04:03 +08:00
  ArJun
      406
  ArJun   2019-09-24 20:01:58 +08:00
  ArJun
      407
  ArJun   2019-09-24 20:02:49 +08:00
  ![tt]( 192.144.128.37/image/1.jpge)
  ArJun
      408
  ArJun   2019-09-24 20:04:53 +08:00
  ![tt]( 192.144.128.37/image/1.jpeg)

  ![1.jpeg](192.144.128.37/image/1.jpeg)
  ![WechatIMG26.jpeg]( https://upload-images.jianshu.io/upload_images/2692013-dfc2b9cd1aad1c0c.jpeg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
  ArJun
      409
  ArJun   2019-09-24 20:05:15 +08:00
  ![1.jpeg]( https://192.144.128.37/image/1.jpeg)
  ArJun
      410
  ArJun   2019-09-24 20:09:33 +08:00
  ![2.jpeg]( http://192.144.128.37/image/2.jpeg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
  ArJun
      411
  ArJun   2019-09-24 20:11:41 +08:00
  ![c7587f34e8641fc10c22a2878c808716.jpeg](evernotecid://F7D66F83-C908-41AB-8BA1-212655E5AB4A/appyinxiangcom/16139346/ENNote/p1230?hash=c7587f34e8641fc10c22a2878c808716)
  nikandaoleshenme
      412
  nikandaoleshenme   2019-09-28 17:08:08 +08:00
  ![1]( https://ftp.bmp.ovh/imgs/2019/09/496f15754dd1c70f.png )
  nikandaoleshenme
      413
  nikandaoleshenme   2019-09-28 17:08:20 +08:00
  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2019/09/496f15754dd1c70f.png
  huangya
      414
  huangya   2019-10-15 11:08:26 +08:00
  dangoron
      415
  dangoron   2019-10-16 13:14:20 +08:00
  dangoron
      416
  dangoron   2019-10-16 13:23:44 +08:00
  <img alt="测试" src="">
  dangoron
      417
  dangoron   2019-10-16 13:38:44 +08:00
  最后测试一次<img src="https://s2.ax1x.com/2019/10/16/KiRLan.png" alt="KiRLan.png" border="0" />
  dangoron
      418
  dangoron   2019-10-16 13:41:53 +08:00
  Cipool
      419
  Cipool   2019-11-17 10:05:24 +08:00 via Android
  makeitwork
      420
  makeitwork   2019-11-24 21:22:06 +08:00
  cqxxxxxxx
      421
  cqxxxxxxx   2019-11-28 21:32:44 +08:00
  cjq8z
      422
  cjq8z   2019-11-29 12:26:46 +08:00 via Android
  借贴测试:
  <img src="https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg"
  alt="一只橘黄色的胖胖的俚花猫🐱。"
  width="400"
  height="341">
  cjq8z
      423
  cjq8z   2019-11-29 12:33:41 +08:00 via Android
  ![test]( https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg)
  wuwukai007
      424
  wuwukai007   2019-12-26 16:31:02 +08:00
  ~~~
  def test():
  pass
  wuwukai007
      425
  wuwukai007   2019-12-26 16:31:29 +08:00
  ```
  def test():
  pass

  ```
  terencehan
      426
  terencehan   2020-01-04 16:37:13 +08:00
  vego
      427
  vego   2020-01-10 12:22:59 +08:00
  ![avatar]( https://jianqiuchen.life/images/cat.jpg)
  wulagui
      428
  wulagui   2020-01-11 14:30:15 +08:00
  wulagui
      429
  wulagui   2020-01-11 14:31:45 +08:00
  [Imgur]( )
  bigbanana233
      430
  bigbanana233   2020-01-29 14:09:04 +08:00
  Rico
      432
  Rico   2020-04-22 14:07:00 +08:00
  ![test]( )
  gyinbj
      433
  gyinbj   2020-05-15 10:39:35 +08:00
  gyinbj
      434
  gyinbj   2020-05-15 10:40:33 +08:00
  ![avatar]( )
  lszbao
      435
  lszbao   2020-06-12 18:09:01 +08:00
  peoce
      436
  peoce   2020-06-14 18:42:23 +08:00
  peoce
      437
  peoce   2020-06-14 18:46:37 +08:00
  peoce
      438
  peoce   2020-06-14 18:47:17 +08:00
  LeroyMooney
      441
  LeroyMooney   2020-07-08 14:38:01 +08:00
  ![551c1762jw1fbi1ru4jt2j206o06i0t6.jpg]( )
  测试
  LeroyMooney
      442
  LeroyMooney   2020-07-08 14:38:48 +08:00

  重新测试
  Myprajna
      443
  Myprajna   342 天前
  Myprajna
      444
  Myprajna   342 天前
  sammyM
      445
  sammyM   314 天前
  shawnLuo
      446
  shawnLuo   306 天前
  lszbao
      447
  lszbao   305 天前
  sungnix
      449
  sungnix   300 天前
  w3cll
      450
  w3cll   287 天前
  ![]( https://i.bmp.ovh/imgs/2020/12/ca7dbcaefb454d39.png)
  w3cll
      451
  w3cll   287 天前
  ![贴图]( https://i.bmp.ovh/imgs/2020/12/ca7dbcaefb454d39.png)
  w3cll
      452
  w3cll   287 天前
  witfun
      455
  witfun   255 天前
  chijiao
      456
  chijiao   234 天前
  [img]http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/uploads/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg[/img]
  chijiao
      457
  chijiao   234 天前
  [url=http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/uploads/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg][img]http://img.51fa.win/qchan-qchan2-develop/thumbs/2021/02/H95c64d4a7c2148e8af7acf6f6f663850A.jpg[/img][/url]
  amiwrong123
      458
  amiwrong123   229 天前
  amiwrong123
      459
  amiwrong123   229 天前

  我来试一下哈
  shcolo
      460
  shcolo   210 天前
  ![测试一下]( )
  shcolo
      461
  shcolo   210 天前
  lizenghui
      462
  lizenghui   164 天前
  ![image]( )
  BlackHole1
      464
  BlackHole1   147 天前
  ![image]( )
  BlackHole1
      465
  BlackHole1   147 天前
  solopython
      466
  solopython   29 天前
  chigeyaowaner
      467
  chigeyaowaner   24 天前
  zanxj
      468
  zanxj   23 天前
  test
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3687 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 03:39 · PVG 11:39 · LAX 20:39 · JFK 23:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.