V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jose13
V2EX  ›  优惠信息

联通流量&语音大接力第二弹 来互点吧

 •  1
   
 •   jose13 · 2017-12-02 02:46:14 +08:00 via iPhone · 7890 次点击
  这是一个创建于 1827 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=c803a967b0ec41dfa136c278e952f27c
  149 条回复    2017-12-08 06:43:57 +08:00
  1  2  
  jianqun
      1
  jianqun  
     2017-12-02 02:49:40 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=1b6b634ec043cefc517b9b1af04216fc
  neroanelli
      3
  neroanelli  
     2017-12-02 02:59:37 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=16e5a3bc6cfc27b1eb6c831f13fb76e7
  neroanelli
      4
  neroanelli  
     2017-12-02 03:00:52 +08:00 via iPhone
  再来一个号码的
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=0a2cedd8848aca857a4e40a43bcc3cf8

  发自我的 iPhone
  abowloflrf
      5
  abowloflrf  
     2017-12-02 03:05:41 +08:00 via Android
  都是 50m
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=ee7f960126078271c843d82fef9493fc
  pad
      8
  pad  
     2017-12-02 05:53:15 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=4f4d45f5507f92222e70d45d9b7d9614
  anibear
      9
  anibear  
     2017-12-02 05:59:15 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=fe4561c8d41db588d3aa47b374458838
  Raincal
      10
  Raincal  
     2017-12-02 06:22:09 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=e7acdd910cad0c2cbafdcc2fd2eaddd0
  v2register
      11
  v2register  
     2017-12-02 06:22:48 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=fce7a634bcb1f4433785219033c133b7
  naqahdah
      12
  naqahdah  
     2017-12-02 06:33:14 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=5956dbcf1406a0727741de6672bab837
  myhu
      14
  myhu  
     2017-12-02 06:48:37 +08:00 via iPhone
  1512168499.jpg
  gzpan123
      15
  gzpan123  
     2017-12-02 06:50:06 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=28d974c60b345298f0bd073a6d81ab12
  xydche
      16
  xydche  
     2017-12-02 06:53:06 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=7ae77f3ead3f8765ca61bf276ace7a3e
  whoops
      17
  whoops  
     2017-12-02 06:53:35 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=25d6716956f02304634367bea4edf621

  发自我的 iPhone
  happyfozu
      18
  happyfozu  
     2017-12-02 07:04:46 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=47d7e8e49a2b11c078bff65fe837cd92
  wodeV2
      19
  wodeV2  
     2017-12-02 07:12:09 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=aa8c18fbf4705f183d314666c5700a0c
  belowfrog
      20
  belowfrog  
     2017-12-02 07:14:27 +08:00 via iPhone
  意义不大,10 分钟语音。。
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=7294226e7bba57cef98738816ab8b38d
  simple4wan
      21
  simple4wan  
     2017-12-02 07:23:59 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=61225b42305069ad3930f5325cf60b2c
  zsedc
      22
  zsedc  
     2017-12-02 07:30:36 +08:00 via Android
  tenione
      26
  tenione  
     2017-12-02 07:39:55 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=f7ec663dd554ba97fca0f61b30881988
  jjkjyy
      29
  jjkjyy  
     2017-12-02 07:47:06 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=697753884366a6dd7f51d30265b76574
  Willjim
      30
  Willjim  
     2017-12-02 07:51:23 +08:00 via Android
  我也来加入,谢谢大家,流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=3c4d4a574ab5ebb03664ff60d0eb44d1
  zlfzy
      32
  zlfzy  
     2017-12-02 07:52:00 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=f347b0c45a73f7349b99ebb0060d4744
  cnpkpk
      34
  cnpkpk  
     2017-12-02 07:57:45 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=f68080d2adeefbff985b411bd8781532
  scorpion2016
      37
  scorpion2016  
     2017-12-02 08:06:26 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=79c38c03c7429bbf598cecab2b90f869
  Baboonowen
      39
  Baboonowen  
     2017-12-02 08:10:16 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=17d1b6bd6f49869b545ff1f58fb83a3a
  Android2MCU
      40
  Android2MCU  
     2017-12-02 08:14:11 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=b316d1ca339df62650bbf9fb29746674
  minamike
      41
  minamike  
     2017-12-02 08:14:55 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=aca4260ff0ba2c386448016d747846f9
  cxd44
      42
  cxd44  
     2017-12-02 08:21:04 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=7d9578d72cf0d9b48a9063be8b0f310c
  boyxupers
      43
  boyxupers  
     2017-12-02 08:24:30 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=c3e67dfe3f03ea80f5e1a9b413481599
  Tang
      44
  Tang  
     2017-12-02 08:25:39 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=1f072adf92b6103ff56786291e154a0e
  asakurafuko
      45
  asakurafuko  
     2017-12-02 08:31:17 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=f61a10ea34c0f166d77a4e2e20c2da84
  Pactzhao
      46
  Pactzhao  
     2017-12-02 08:33:28 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=dfd5c47cc183c5dfe5f7fd07cbaab178
  devjoe
      49
  devjoe  
     2017-12-02 08:49:52 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=3bb36429a8105cfadf318ab3accbe0f0
  imxieke
      50
  imxieke  
     2017-12-02 08:50:11 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=9d71701221c6e42f28870f36ed9c4ade
  mickkk
      52
  mickkk  
     2017-12-02 08:54:02 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=92b0e5da708773e2b3c1da8a4beae44c
  caiem
      53
  caiem  
     2017-12-02 08:56:27 +08:00 via iPhone
  好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>>http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=872ff46711208a4eba6773e9581e6cba
  siriusVtoEX
      54
  siriusVtoEX  
     2017-12-02 09:33:56 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=41df3764a68cd9eaa1f6ada26cf888e9
  kingcos
      55
  kingcos  
     2017-12-02 09:34:24 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=3109dde36ae1e0ff2e33aac3378ccd5d
  terencehyz
      56
  terencehyz  
     2017-12-02 09:39:15 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=daa0f334b89a843c88bb24c9ea053f82
  zlfzy
      58
  zlfzy  
     2017-12-02 09:41:42 +08:00 via iPhone
  好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>>http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=f347b0c45a73f7349b99ebb0060d4744
  cyou
      64
  cyou  
     2017-12-02 10:04:01 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停.狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> ..http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=fa9218cdfc90db6b28e6c7f543c0effa
  mortal
      65
  mortal  
     2017-12-02 10:04:22 +08:00
  我靠这个应该不会泄露手机号码吧= =
  xH7Siw9DVoZHfy8m
      73
  xH7Siw9DVoZHfy8m  
     2017-12-02 10:44:11 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=021e12d349a6e4e679a6238956b1d19d
  500miles
      74
  500miles  
     2017-12-02 10:49:29 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与

  http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=ac8f97c2f3bed1b40402252fed86b720
  BlueWolf
      75
  BlueWolf  
     2017-12-02 10:50:09 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=31ba3c38a4a62b03eb6769722e04754a
  Zohar
      77
  Zohar  
     2017-12-02 11:04:21 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=69a0ced67d7fc35818dce23b1d6545d1
  capthy
      78
  capthy  
     2017-12-02 11:09:24 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=0a2a27fa2315de321f4bcac304b13e21
  AlwaysBehave
      80
  AlwaysBehave  
     2017-12-02 11:25:49 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=d09ff39834ac3572c3e9c221c697cdc1
  virpanda
      81
  virpanda  
     2017-12-02 12:10:09 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=2ad5a2e3267367bc9146fdf4ce55f2fe
  lmh555168
      82
  lmh555168  
     2017-12-02 12:29:04 +08:00
  hubhub
      83
  hubhub  
     2017-12-02 12:37:38 +08:00 via Android
  蝇头小利
  horizonl
      85
  horizonl  
     2017-12-02 13:20:31 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=541576b7d90791a10f896f73b803a546
  qweqqwe
      94
  qweqqwe  
     2017-12-02 15:38:29 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=0b3e9d7d4c655337e1d0c1f91313534c
  zhaohao
      96
  zhaohao  
     2017-12-02 16:01:37 +08:00 via Android
  开一个。流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=401c8a3c74c47549380808a2c2564623
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2892 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 146ms · UTC 12:21 · PVG 20:21 · LAX 04:21 · JFK 07:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.