V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
clwool
V2EX  ›  4G

联通流量通话接力又开始了,大家来互助吧

 •  
 •   clwool · 2017-12-02 08:33:32 +08:00 via iPhone · 11874 次点击
  这是一个创建于 2424 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=e686e98537f66e8a69e947e0f0c19c5a
  第 1 条附言  ·  2017-12-02 17:03:17 +08:00
  大家从后面往前点吧,好像都是语音红包,最多才能兑 200 分钟
  225 条回复    2017-12-07 16:31:42 +08:00
  1  2  3  
  plpptp
      2
  plpptp  
     2017-12-02 08:50:20 +08:00 via Android
  dream7758521
      7
  dream7758521  
     2017-12-02 09:01:01 +08:00 via Android
  谢谢楼主,
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>>
  http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=eed8efaa8f78f48d1f754a9838bb10dc
  WhisperTseng
      8
  WhisperTseng  
     2017-12-02 09:01:09 +08:00 via iPhone
  全是通话,大家也是吗?
  mazyi
      11
  mazyi  
     2017-12-02 09:05:29 +08:00 via iPhone
  @WhisperTseng 我也是
  coolan
      21
  coolan  
     2017-12-02 09:17:18 +08:00 via iPhone
  注意:红包最多领十个人的,领完了请去联通掌上营业厅 app 打开红包大接力页面,这样还会有给分享的人的奖励。
  siriusVtoEX
      32
  siriusVtoEX  
     2017-12-02 09:34:49 +08:00
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>>>http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=41df3764a68cd9eaa1f6ada26cf888e9
  lrigi
      35
  lrigi  
     2017-12-02 09:37:36 +08:00 via iPhone
  醉了 50M 流量
  myhomedog
      38
  myhomedog  
     2017-12-02 09:40:47 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=cea369387ab338d1c6be379be67c134f
  thetast
      39
  thetast  
     2017-12-02 09:44:29 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=cad3882e244a320bff7b1fbb51d2febf
  iqq
      42
  iqq  
     2017-12-02 09:45:25 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>>
  http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=56def1b65fbd7c8cadec16aef304a36a
  woorz
      48
  woorz  
     2017-12-02 09:54:42 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=ad26b1d4b5faa1d3aa3b80a7c18a7900
  ouqihang
      49
  ouqihang  
     2017-12-02 10:00:38 +08:00 via Android
  拿的全是通话。。。
  靠大家了  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=44cd06543dccc2200fb0a001b2b5a0d9
  inkdie
      50
  inkdie  
     2017-12-02 10:03:10 +08:00 via iPhone
  sagayi
      51
  sagayi  
     2017-12-02 10:15:44 +08:00 via iPhone
  lgh
      59
  lgh  
     2017-12-02 10:43:35 +08:00 via iPhone
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=48bb8ed7ca3c29ce7219af7f0afde66b
  ks3825
      67
  ks3825  
     2017-12-02 10:56:02 +08:00 via Android
  iyaozhen
      68
  iyaozhen  
     2017-12-02 10:58:17 +08:00 via Android
  接力
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=0ec1b0b5513e0a275ab6e4718ef3557b
  liqingcan
      69
  liqingcan  
     2017-12-02 10:58:22 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=37ba90ac1d4b50bba053e5b1758070ac
  stevenhan
      72
  stevenhan  
     2017-12-02 11:05:36 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=65511cbfa2ff2de210060389b1b5ea85
  mengyaoss77
      79
  mengyaoss77  
     2017-12-02 11:19:34 +08:00 via Android
  流量&语音大接力第二弹来了! 好礼不停,狂欢不止,最高得 1GB 全国流量或 200 分钟语音,立即参与>> http://m.client.10010.com//activity_relay/static/relay/relayindex?ynfb=0&usernumberofjsp=55fea708903b88b14ee30f17dc0b5112
  lijunnan
      85
  lijunnan  
     2017-12-02 11:31:42 +08:00
  gnefouhs
      100
  gnefouhs  
     2017-12-02 12:27:05 +08:00
  翻页
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   3551 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 10:31 · PVG 18:31 · LAX 03:31 · JFK 06:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.