V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Ianzhu
V2EX  ›  macOS

[兑换码] zClock 桌面置顶时钟,倒计时,网速显示

 •  
 •   Ianzhu · 2021-07-17 09:12:03 +08:00 · 3716 次点击
  这是一个创建于 803 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  • 详细介绍: https://zclock.xyz
  • 留个邮箱就行,数量有限,先到先得,超过 50 楼就没有了,整理后一起发。
  • 功能预览
  第 1 条附言  ·  2021-07-17 11:52:51 +08:00
  发送完毕,周末愉快。
  90 条回复    2021-09-13 20:14:23 +08:00
  terrenceyq
      1
  terrenceyq  
     2021-07-17 09:25:18 +08:00 via iPhone
  xin1284
      2
  xin1284  
     2021-07-17 09:29:53 +08:00
  s609926202
      3
  s609926202  
     2021-07-17 09:30:34 +08:00
  windyskr
      4
  windyskr  
     2021-07-17 09:32:25 +08:00
  asshell
      5
  asshell  
     2021-07-17 09:33:42 +08:00 via Android
  erichen86
      6
  erichen86  
     2021-07-17 09:35:03 +08:00 via iPhone
  zhizhiqiu
      7
  zhizhiqiu  
     2021-07-17 09:36:16 +08:00
  szdosar
      8
  szdosar  
     2021-07-17 09:37:34 +08:00 via iPhone
  nathan618
      9
  nathan618  
     2021-07-17 09:37:58 +08:00
  Tumar0
      10
  Tumar0  
     2021-07-17 09:41:20 +08:00 via iPhone
  zshstc
      11
  zshstc  
     2021-07-17 09:43:41 +08:00
  Showbox
      12
  Showbox  
     2021-07-17 09:45:08 +08:00 via iPhone
  Ross249
      13
  Ross249  
     2021-07-17 09:49:44 +08:00
  xpde
      14
  xpde  
     2021-07-17 09:52:44 +08:00
  vaccer
      15
  vaccer  
     2021-07-17 09:52:56 +08:00 via iPhone
  psycho9631
      16
  psycho9631  
     2021-07-17 09:55:15 +08:00
  nepiedg
      17
  nepiedg  
     2021-07-17 09:56:19 +08:00
  Juake
      18
  Juake  
     2021-07-17 09:58:23 +08:00
  catvoo
      19
  catvoo  
     2021-07-17 10:02:57 +08:00 via iPhone
  Fencing
      20
  Fencing  
     2021-07-17 10:04:31 +08:00
  vescape920
      21
  vescape920  
     2021-07-17 10:06:15 +08:00 via iPhone
  ruooooooli
      22
  ruooooooli  
     2021-07-17 10:09:41 +08:00
  slash1024
      23
  slash1024  
     2021-07-17 10:12:12 +08:00
  yuokay
      24
  yuokay  
     2021-07-17 10:15:19 +08:00
  noginger
      25
  noginger  
     2021-07-17 10:17:18 +08:00
  ADragon3
      26
  ADragon3  
     2021-07-17 10:18:00 +08:00 via iPhone
  newbieRenew
      27
  newbieRenew  
     2021-07-17 10:20:52 +08:00 via iPhone
  pen.cay$gmail.com
  YoungKing6
      28
  YoungKing6  
     2021-07-17 10:21:08 +08:00
  urhosts
      29
  urhosts  
     2021-07-17 10:23:07 +08:00
  songai
      30
  songai  
     2021-07-17 10:28:59 +08:00
  [email protected] 谢谢大佬
  MrZYB
      31
  MrZYB  
     2021-07-17 10:29:09 +08:00
  devinww
      32
  devinww  
     2021-07-17 10:34:09 +08:00
  bjfane
      33
  bjfane  
     2021-07-17 10:34:27 +08:00   ❤️ 1
  专门来赞的,很早就用了,好用,简约,在安利同事也用。
  ivanshaoaz
      34
  ivanshaoaz  
     2021-07-17 10:35:03 +08:00
  youdoit
      35
  youdoit  
     2021-07-17 10:35:06 +08:00
  Xcharles
      36
  Xcharles  
     2021-07-17 10:35:42 +08:00
  LitSu
      37
  LitSu  
     2021-07-17 10:36:18 +08:00
  wzzzx
      38
  wzzzx  
     2021-07-17 10:37:07 +08:00
  d3p4MTAuMDZAcXEuY29t
  wzzzx
      39
  wzzzx  
     2021-07-17 10:37:27 +08:00
  不小心发送了, 谢谢楼主
  Steiner
      40
  Steiner  
     2021-07-17 10:37:57 +08:00
  hlz
      41
  hlz  
     2021-07-17 10:38:20 +08:00
  bo233
      42
  bo233  
     2021-07-17 10:38:53 +08:00 via iPhone
  huyujievip
      43
  huyujievip  
     2021-07-17 10:40:16 +08:00
  Justfakemoz
      44
  Justfakemoz  
     2021-07-17 10:40:36 +08:00
  3573535
      45
  3573535  
     2021-07-17 10:42:06 +08:00 via iPhone
  panshen521
      46
  panshen521  
     2021-07-17 10:44:51 +08:00
  Lemeng
      47
  Lemeng  
     2021-07-17 10:56:26 +08:00
  MasterCai
      48
  MasterCai  
     2021-07-17 11:00:57 +08:00
  bfme
      49
  bfme  
     2021-07-17 11:01:40 +08:00 via Android
  Siefy1983
      50
  Siefy1983  
     2021-07-17 11:02:38 +08:00 via iPhone
  谢谢
  Siefy1983
      51
  Siefy1983  
     2021-07-17 11:02:59 +08:00 via iPhone
  [email protected] 谢谢
  Huelse
      52
  Huelse  
     2021-07-17 11:12:31 +08:00
  楼上太坏了
  MrUser
      53
  MrUser  
     2021-07-17 11:12:38 +08:00
  enlpdHJjQHFxLmNvbQ==
  /握手.gif
  Marven
      54
  Marven  
     2021-07-17 11:15:05 +08:00
  Siefy1983
      55
  Siefy1983  
     2021-07-17 11:24:37 +08:00 via iPhone
  显示出现问题,占位补上 VjYxOEBvdXRsb29rLmNvbQ==
  ldcr1319
      56
  ldcr1319  
     2021-07-17 11:28:29 +08:00
  2G
      57
  2G  
     2021-07-17 11:40:27 +08:00
  MTAxODkxNTA2NkBxcS5jb20= 谢谢
  Ianzhu
      58
  Ianzhu  
  OP
     2021-07-17 11:50:23 +08:00   ❤️ 1
  ========================================================================
  以上均已发送,有哪位遗漏烦请告知。😂
  Ianzhu
      59
  Ianzhu  
  OP
     2021-07-17 11:51:05 +08:00
  @bjfane 谢谢哦😄
  lanyi96
      60
  lanyi96  
     2021-07-17 12:47:38 +08:00
  d21rdmlwQGZveG1haWwuY29tIA==

  求一个,谢谢
  2G
      61
  2G  
     2021-07-17 12:53:09 +08:00
  @Ianzhu thanks
  bigwhite
      62
  bigwhite  
     2021-07-17 12:57:02 +08:00
  我缺买软件的钱吗 我缺的是 mac
  2G
      63
  2G  
     2021-07-17 13:01:54 +08:00
  偶尔会卡住?显示秒的时候。
  strengthen
      64
  strengthen  
     2021-07-17 14:00:27 +08:00
  @Ianzhu
  bmV3c2FnZW5jeUAxNjMuY29t
  感谢~
  Ianzhu
      65
  Ianzhu  
  OP
     2021-07-17 14:02:01 +08:00   ❤️ 1
  @lanyi96 已发送
  @2G 不客气 弹出菜单的时候会停止
  @bigwhite 💰会有的 mac 也会有的
  Ianzhu
      66
  Ianzhu  
  OP
     2021-07-17 14:03:26 +08:00
  @strengthen 已发
  54xavier
      67
  54xavier  
     2021-07-17 14:32:59 +08:00
  来晚了,还有吗?(*/ω\*)

  MTE5NTIwOTg5NkBxcS5jb20=
  touzi1024
      68
  touzi1024  
     2021-07-17 14:39:37 +08:00
  dG91emlfeGlhbnNoZW5nQG91dGxvb2suY29t 滴滴,还有吗
  alanmerlin
      69
  alanmerlin  
     2021-07-17 14:58:58 +08:00
  bHBwODIwQG91dGxvb2suY29t
  来晚了,还有吗?😊
  2G
      70
  2G  
     2021-07-17 15:12:41 +08:00
  @Ianzhu 以为是 bug,没想到是 feature,哈哈哈。
  benzalus
      71
  benzalus  
     2021-07-17 15:49:33 +08:00
  YmVuemFsdXNAMTYzLmNvbQ==
  benzalus
      72
  benzalus  
     2021-07-17 15:50:39 +08:00
  @benzalus
  正文忘了,还赶得上吗
  支持楼主,是一个我想要的 feature~
  Tezos
      73
  Tezos  
     2021-07-17 16:39:36 +08:00
  baoshuo
      74
  baoshuo  
     2021-07-17 17:10:00 +08:00
  [email protected] 谢谢(可能没有了
  h2dyn
      75
  h2dyn  
     2021-07-17 17:24:04 +08:00
  [email protected]
  赶得上吗
  Ianzhu
      76
  Ianzhu  
  OP
     2021-07-17 17:32:46 +08:00
  ========================================================================
  @54xavier
  @touzi1024
  @alanmerlin
  @benzalus
  @Tezos
  @baoshuo
  @h2dyn

  都赶上了😂
  yryc
      77
  yryc  
     2021-07-17 18:22:29 +08:00
  sapphires
      78
  sapphires  
     2021-07-17 18:37:55 +08:00
  MTUwMDM1MDIwNEBxcS5jb20= 赶一赶末班车
  MightyOwl
      79
  MightyOwl  
     2021-07-17 19:26:46 +08:00 via iPhone
  YWxhbi5rc3RAb3V0bG9vay5jb20= 谢谢楼主
  crownzzz
      80
  crownzzz  
     2021-07-17 19:30:07 +08:00 via iPhone
  [email protected] 谢谢楼主
  xiaof
      81
  xiaof  
     2021-07-17 19:38:41 +08:00 via iPhone
  [email protected] 还能赶上么
  wingoo
      82
  wingoo  
     2021-07-17 21:06:53 +08:00
  老用户帮顶哈, 双屏必备
  qyd0801
      83
  qyd0801  
     2021-07-18 02:45:48 +08:00 via Android
  [email protected] 赶得上吗
  zololiu
      84
  zololiu  
     2021-07-18 04:36:57 +08:00
  先感谢,再蹭蹭:aHVpc2VxaWFuYmlAMTYzLmNvbQ==
  zhanggang807
      85
  zhanggang807  
     2021-07-19 10:50:37 +08:00
  还能赶上吗?? ZGVhbnpoZ0BxcS5jb20K
  alohathomas
      86
  alohathomas  
     2021-07-28 14:19:00 +08:00
  感谢! MzMyNDI2OTczQHFxLmNvbQ==
  windyskr
      87
  windyskr  
     2021-07-31 19:15:13 +08:00 via Android
  只在这用过一次的临时邮箱收到邮件说我中了 80 万
  Ianzhu
      88
  Ianzhu  
  OP
     2021-08-02 20:13:40 +08:00
  @alohathomas 已发送
  @windyskr 应该是有人用爬虫在 V2EX 抓邮箱吧 你要是收到了 我估计上面的各位都收到了
  alohathomas
      89
  alohathomas  
     2021-09-13 09:16:35 +08:00
  @Ianzhu dmg 文件有吗,现在下载链接直接跳转到 App store 了。要付费才能下载
  Ianzhu
      90
  Ianzhu  
  OP
     2021-09-13 20:14:23 +08:00
  @alohathomas AppStore 里有个免费版本 你搜“zClock”试试。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   777 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 21:54 · PVG 05:54 · LAX 14:54 · JFK 17:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.