V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
DoublePoint
V2EX  ›  分享发现

语雀领取 1-4 年会员教程来了,新老客户都可以得

 •  
 •   DoublePoint · 265 天前 · 2827 次点击
  这是一个创建于 265 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  复制他人贴-原帖见底部-语雀免费领取 1-4 年会员(必领 1 年)

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download

  语雀领取 1-4 年会员教程来了,新老客户都可以得。

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  ❶先随便找个他人的邀请码,比如我的 :

  DA1UA

  不做强制人头,选择性填写,填了双方都可以得 3 个月会员

  ❷然后分享自己的邀请码去,陆续得 36 个月

  ❸然后这个链接 6 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyungaoxiao

  ❹然后这个链接 3 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyunkfz

  合计 3+36+6+3=48 ,四年的

  原帖地址: https://www.v2ex.com/t/839992?p=4#reply365

  第 1 条附言  ·  265 天前
  原邀请码有误,新邀请码 DA1UAL
  第 2 条附言  ·  265 天前

  原邀请码有误,新邀请码 DA1UAL 原邀请码有误,新邀请码 DA1UAL 原邀请码有误,新邀请码 DA1UAL

  80 条回复    2022-04-27 18:13:29 +08:00
  sakae010
      1
  sakae010  
     265 天前
  领了 9 个月的,感谢老哥
  kobeguang
      2
  kobeguang  
     265 天前
  我的邀请码:ADBBOQ
  OP 主优先,谢谢。
  seeyisee
      3
  seeyisee  
     265 天前
  感谢。你的新邀请码也不存在。
  看到的帮我也点下,YS6L6V
  steveshi
      4
  steveshi  
     265 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:RI4OHA

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  guisheng
      5
  guisheng  
     265 天前 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GF2E48

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  jimdev
      6
  jimdev  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:DYWWI5

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  xbdsky
      7
  xbdsky  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:UX2P64

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  kerryBan
      8
  kerryBan  
     264 天前
  已接力
  邀请码:YLI6DB
  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  seiyalyu
      9
  seiyalyu  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:CXICTD

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  scyllarock
      10
  scyllarock  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:SDIDP9

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  march13th
      11
  march13th  
     264 天前
  来一个互邀
  AY9VFV
  IfEles
      12
  IfEles  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:AYDSRA

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  insomniowl
      13
  insomniowl  
     264 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:HLN136

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  holong2000
      14
  holong2000  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:YD9FMK

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  AmaQuinton
      15
  AmaQuinton  
     264 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:HB8OZT

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  YYyoung
      16
  YYyoung  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:NHHURU

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  fromdark
      17
  fromdark  
     264 天前
  全新邀请码:AYTHQ
  kingbin
      18
  kingbin  
     264 天前
  接力 邀请码:IY2XQ9
  zanxj
      19
  zanxj  
     264 天前
  LS 上的已领取,接力邀请码:UHD4YR
  zhq0328
      20
  zhq0328  
     264 天前
  全新邀请码:IDCVKH
  licoycn
      21
  licoycn  
     264 天前
  @zanxj #19 已领

  接力邀请码:WZW2AM
  lue828
      22
  lue828  
     264 天前
  接力邀请码:ESY13G
  yangxiaopeipei
      23
  yangxiaopeipei  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:CRPLLI

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  epingwang
      24
  epingwang  
     264 天前
  接力邀请码:HT1D0S
  ququ888
      25
  ququ888  
     264 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:CYIG45

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  retroxs
      26
  retroxs  
     264 天前
  接力邀请码:OVGFNM
  vcfwinkey
      27
  vcfwinkey  
     264 天前
  接力邀请码:XGLQGB
  wudalang0617
      28
  wudalang0617  
     264 天前 via iPhone
  接力邀请码

  AHOW1C
  awm
      29
  awm  
     264 天前
  MVSDSU 互相砍一砍 楼主优先 哈哈
  Kangnakamuyi
      30
  Kangnakamuyi  
     264 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:ZRSGVY

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  coolair
      31
  coolair  
     264 天前
  求接力,邀请码:

  AC1FCD
  michaelzxp
      32
  michaelzxp  
     264 天前
  求接力,邀请码:

  QF9ZPG
  wentz
      33
  wentz  
     264 天前
  求接力,邀请码:

  KA6OF1
  chaojie
      34
  chaojie  
     263 天前
  求接力,邀请码:

  VTTXG9
  del1214
      35
  del1214  
     263 天前
  求接力,邀请码:

  RGYUKO
  VagrantZ
      36
  VagrantZ  
     263 天前
  邀请码:ZG4H2X
  coderxinyi
      37
  coderxinyi  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:TEZFV4

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  NeoChen
      38
  NeoChen  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:RNQ1QD

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  yolo2020
      39
  yolo2020  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:VXSVP7

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  skyRay
      40
  skyRay  
     263 天前
  😘😘😘
  邀请码:LX5OMY
  Jiyunz
      41
  Jiyunz  
     263 天前
  俺的:NZEWTC
  ZhaoHongXuan
      42
  ZhaoHongXuan  
     263 天前
  邀请码:MT6T42
  razor1895
      43
  razor1895  
     263 天前
  邀请码 QGZCG9
  viorx
      44
  viorx  
     263 天前 via iPhone
  邀请码:CBCL30
  xstudio
      45
  xstudio  
     263 天前 via Android
  感谢各位老铁
  邀请码:GD6WGY
  liuqiang258456
      46
  liuqiang258456  
     263 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:HN0SM6

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  liuqiang258456
      47
  liuqiang258456  
     263 天前 via Android
  感谢各位老铁
  邀请码:HN0SM6
  huhu2060203
      48
  huhu2060203  
     263 天前
  接力
  下载写作利器语雀,领会员
  邀请码:YFG5GL
  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  xuwei97
      49
  xuwei97  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员
  邀请码:PXBCB2
  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  morningtzh
      50
  morningtzh  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:QNB088

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  +1
  dabiao
      51
  dabiao  
     263 天前
  GQQXW6
  diyisoft
      52
  diyisoft  
     263 天前
  邀请码:PYKRGF
  楼上大佬优先
  arfaWong
      53
  arfaWong  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GHPB5F
  GaryAi
      54
  GaryAi  
     263 天前
  接力
  下载写作利器语雀,领会员
  邀请码:SQB5DN
  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  sublimeyue
      55
  sublimeyue  
     263 天前
  接力
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:POI1O1

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  lioY3
      56
  lioY3  
     263 天前 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:VRG16O

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  v219861d
      57
  v219861d  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:KDPFBX

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Coolwinds
      58
  Coolwinds  
     263 天前
  HIHYL9

  接力接力
  f2ck
      59
  f2ck  
     263 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:HCF4ER

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  ququ888
      60
  ququ888  
     263 天前
  邀请码:CYIG45
  ftcto
      61
  ftcto  
     263 天前 via Android
  邀请码: VUL9OS
  lqzhgood
      62
  lqzhgood  
     262 天前
  邀请码:MCG83O
  weiran
      63
  weiran  
     262 天前 via Android
  邀请码:SZACX8
  oneegg
      64
  oneegg  
     262 天前 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:YQ3WP6

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  erzhuyijian123
      65
  erzhuyijian123  
     262 天前
  邀请码 VL98Z4
  dandingpiaoguo
      66
  dandingpiaoguo  
     262 天前
  兄弟们,撸起来~~~~~~~~~~

  邀请码:IVGH77

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  sheffield
      67
  sheffield  
     262 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:FZ3MXX

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  darksheep9527
      68
  darksheep9527  
     261 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:VGPIMS

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  hotplato
      69
  hotplato  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:ICPLD7

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  aioroscheng
      70
  aioroscheng  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GFL9ML

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  ysq
      71
  ysq  
     261 天前
  SDTCQY
  654656413245
      72
  654656413245  
     261 天前 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:ZH3TZ0

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Rico
      73
  Rico  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:BO6VQB

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  F7ionsy
      74
  F7ionsy  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:WI4LZ4

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  654656413245
      75
  654656413245  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:ZH3TZ0

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  lcx412
      76
  lcx412  
     261 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GGVGGS

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  NICEghost
      77
  NICEghost  
     257 天前 via Android
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:XR10N8

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Zeeech
      78
  Zeeech  
     256 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:RYDI6B

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Howeooo
      79
  Howeooo  
     256 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:FKTOVP

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Cyshall
      80
  Cyshall  
     220 天前
  XAPVVN
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2882 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 08:19 · PVG 16:19 · LAX 00:19 · JFK 03:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.