V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ChengNaNA
V2EX  ›  微信

调用小程序 wx.downloadFile 接口,返回的回调是乱码

 •  1
   
 •   ChengNaNA · 59 天前 · 364 次点击
  这是一个创建于 59 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  1.代码如图,下载链接 url 直接复制到浏览器是可以下载的

  http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/x8pqcqEibv1gAImN1qksBWFib1VkQg5W7dibzekwfGbFhC86H8fcUyCBAsGqYAK55gjyzgmm2ZJrABXuq5pRqeM1Q/0?wx_fmt=png

  2.但是在开发者工具上,调用 wx.downloadFile 后的回调都是乱码

  http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/x8pqcqEibv1gAImN1qksBWFib1VkQg5W7d5aPYDD5RSGibo8VkvsYicHcEcpbzQfCRvIUKNnhtwdOUITpuX4Xj9PQQ/0?wx_fmt=png

  3.调用真机调试,返回的又是这样一句话

  http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/x8pqcqEibv1gAImN1qksBWFib1VkQg5W7dXKgvJk5Fuho36ibxtZSFpV3rUghlx7krkUHkHibXX5v0GDvwNUVsAEUA/0?wx_fmt=png

  小程序后台下载域名也加了对应的网址,但回调还是这样,请问是什么原因呢?


  犯蠢了,对应图片在这个链接里....
  https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/000882f300c6c8e0b55e829b051400
  1 条回复    2022-08-08 14:09:23 +08:00
  knva
      1
  knva  
     59 天前
  再探,再报
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2235 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 07:24 · PVG 15:24 · LAX 00:24 · JFK 03:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.