V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xieweizhi007
V2EX  ›  PHP

最近在网上买了个课程学习 PHP

 •  
 •   xieweizhi007 · 2016-06-17 21:03:54 +08:00 via iPhone · 4865 次点击
  这是一个创建于 2201 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  教 thinkPHP 的,讲的还不错.
  38 条回复    2016-10-23 23:23:20 +08:00
  UnisandK
      1
  UnisandK  
     2016-06-17 21:45:13 +08:00
  So 。。 what ?
  BMW
      2
  BMW  
     2016-06-17 21:45:55 +08:00 via iPhone
  so ?
  linmi
      3
  linmi  
     2016-06-17 21:54:27 +08:00
  然后?
  cashew
      4
  cashew  
     2016-06-17 22:04:18 +08:00
  结果?
  GhostEX
      5
  GhostEX  
     2016-06-17 22:04:27 +08:00
  能否把话说完?
  liqingcan
      6
  liqingcan  
     2016-06-17 22:05:55 +08:00 via Android   ❤️ 1
  这位哥们把 v2 用成了 QQ 空间
  xieweizhi007
      7
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-17 22:23:29 +08:00
  @UnisandK
  @BMW
  @linmi
  @cashew
  @GhostEX
  然后就继续学啊.


  @liqingcan
  哈哈
  Wangxf
      8
  Wangxf  
     2016-06-17 23:10:40 +08:00
  学 laravel 吧
  Patrick95
      9
  Patrick95  
     2016-06-17 23:15:12 +08:00
  以为是来发教程的…
  xieweizhi007
      10
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-17 23:20:14 +08:00
  @Wangxf 以后必须学.
  xieweizhi007
      11
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-17 23:20:25 +08:00
  @Patrick95 不发了, 免得说广告啊
  zoffy
      12
  zoffy  
     2016-06-18 00:01:22 +08:00
  破事水
  eoo
      13
  eoo  
     2016-06-18 00:07:41 +08:00 via Android
  水得一手好帖
  L1shen
      14
  L1shen  
     2016-06-18 01:24:21 +08:00 via Android
  发一下啊,正好我最近需要学习
  BearTher
      15
  BearTher  
     2016-06-18 01:52:45 +08:00
  发一下啊,正好我最近需要学习
  uxstone
      16
  uxstone  
     2016-06-18 08:00:04 +08:00
  拍的一手黄片
  xjtlujoe
      17
  xjtlujoe  
     2016-06-18 08:28:18 +08:00
  在 V 站吊 PHP 开发者 真可以
  xjtlujoe
      18
  xjtlujoe  
     2016-06-18 08:28:48 +08:00
  php 之道 可以看看 不错的
  my101du
      19
  my101du  
     2016-06-18 08:42:09 +08:00
  求地址?最近正好在进行视频课程的对比研究。
  shiji
      20
  shiji  
     2016-06-18 08:49:30 +08:00 via Android
  我突然想到,很多教程,前几集,用龟速讲着“这是状态栏,这是工具栏。。。。”之类的。。 以前最烦这样的,浪费时间。
  ershisi
      21
  ershisi  
     2016-06-18 09:02:06 +08:00
  软广?
  xieweizhi007
      22
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 09:45:44 +08:00 via iPhone
  @shiji 我一般看 x1.5 的?
  xieweizhi007
      23
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 09:46:21 +08:00 via iPhone
  @xjtlujoe 好玩就行,不纠结什么语言
  xieweizhi007
      24
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 09:46:29 +08:00 via iPhone
  @ershisi 你猜
  xieweizhi007
      25
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 09:47:50 +08:00 via iPhone
  @L1shen 你可以自己去找找😂
  czzhengkw
      26
  czzhengkw  
     2016-06-18 11:26:07 +08:00
  楼主,你是 PHP 高级黑吧……
  L1shen
      27
  L1shen  
     2016-06-18 11:26:15 +08:00 via Android
  @xieweizhi007 给个关键词啊,好让我去找。。
  yumijie
      28
  yumijie  
     2016-06-18 11:27:58 +08:00
  哈哈
  做广告么?
  xieweizhi007
      29
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 12:03:01 +08:00 via iPhone
  @czzhengkw 啊?
  kiah
      30
  kiah  
     2016-06-18 12:52:54 +08:00
  哪里买的?
  twc731
      31
  twc731  
     2016-06-18 13:01:43 +08:00
  然后呢?
  ambitous98
      32
  ambitous98  
     2016-06-18 14:17:19 +08:00
  你这分明是在打广告。
  impig33
      33
  impig33  
     2016-06-18 16:56:24 +08:00
  没必要吧 看这个 http://v2ex.com/t/286668
  realpg
      34
  realpg  
     2016-06-18 18:34:20 +08:00
  thinkphp ……
  xieweizhi007
      35
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 19:08:51 +08:00 via iPhone
  @ambitous98 对呀,收了钱
  xieweizhi007
      36
  xieweizhi007  
  OP
     2016-06-18 19:09:57 +08:00 via iPhone
  @ambitous98 我是 tp 的形象代言人
  Tokinx
      37
  Tokinx  
     2016-06-19 15:05:06 +08:00 via iPhone
  @liqingcan 看成了“这位大哥把 v2 当成了成人空间了”,哈哈
  Tangdixi
      38
  Tangdixi  
     2016-10-23 23:23:20 +08:00
  广告贴
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2905 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 14:06 · PVG 22:06 · LAX 07:06 · JFK 10:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.